سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا قریشی خوراسگانی – استادیارمرکز آموزشی عالی امام خمینی

چکیده:

دوپایه بودن دربسیاری از گیاهان ازجمله پسته وبنه وجود دارد تعیین جنسیت گیاه درمراحل اولیه رشد بسیار مهم بوده و موجب صرفه جویی درزمان وهزینه میگردد 7-5 سال طول می کشد تا پایه های نروماده پسته و بنه در پسته زارها قابل تشخیص گردد برای تشخیص جنسیت دراوایل رشد گیاه راه های مختلفی وجود دارد دراین تحقیق تعیین جنسیت با استفاده از DNA و انجام PCR به روش RAPD این کارصورت گرفت از برگهای پسته 40وازبنه 700 نمونه DNA به روش CTAB با تغییرات جزئی استخراج گردید همچنین با استفاده از آغاز گر OPO-08 باند PO-08 945 که قبلا توسط محققین برای تشخیص جنسیت پسته بدست آمده بود مجددا همان باند بدست آمد ولی روی بنه باند مورد نظر را ایجاد نکرد از این رو ادامه کاربرای بدست آوردن اغاز گرتعیین جنسیت بنه 140آغاز گر از سری آغازگرهای Operon شامل I H G F E C B هرسری حاوی 20آغازگر برروی DNA بنه آزمایش شد.