سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد قربانی – عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

چکیده:

تقریباٌ در کلیه کشورها، دولتها موظف ند از بخش کشاورز ی حمایت کنند . آنها منابع سرما یه به بخش کشاورزی را از طریق برنامه ریزی تخصیص می دهند . دولتها در برنامه های خود، سود بلند مدت افزایش مواد غذایی، امنیت غذایی کشور ، اشتغال در بخش کشاورزی و … را هدف گذاری می کنند . در این راستا، مقاله سعی دارد، میزان تسهیلات بانکی و میزان بودجه عمومی مورد نیاز برای بخش کشاورزی را تعیین و به برنامه ریزان پیشنهاد کند . برای سنجش این هدف، از مدل تاب ع تولید خطی با جایگزینی متغیرهای تسهیلات بانکی و بودجه عمومی دولت بجای متغیر سرمایه و اضافه نموده متغیر بارندگی استفاده شده است . نتایج میزان ضریب متغیر مانده تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی 1/57 ، اعتبارات بخش آب 2/57 ، اشتغال 18/01 و بارندگی 23/66 را نشان می دهد . ضریب متغیر موهومی در مدل نیز عدد 14300 را نشان می دهد . ارزش متغیر موهومی برای سالهایی که درآمد نفتی دولت بیش از 20 میلیارد دلار بوده عدد صفر و کمتر از آن عدد یک در مدل گنجانده شده است . این ضریب اثر منفی بیماری هلندی بر بخش کشاورزی را برای کشور ایران نشان می دهد . با توجه به نتایج حاصله ، ضرورت افزایش اعتبارات بانکی آب و تسهیلات بخش و همچنین اتخاذ تدابیز لازم برای جلوگیری از اثرات بیماری هلندی بر بخش کشاورزی در اثر افزایشهای درآمدهای نفتی مورد تاکید قرار می گیرد