سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سلیقه – استادیار جغرافیا دانشگاه تربیت معلم تهران
قدیر دل آرا ول – کارشناس ارشد جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان،عضو باشگاه پژوهشگرا
شمس الله کاظمی نژاد – کارشناس ارشد جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

تناوب دوره های خشک و مرطوب و رخداد بی نظمی در ریزش های جوی موجب خسارتهای زیادی در بخشهای مختلف بخصوص در بخش کشاورزی می شود هدف این تحقیق شناخت رفتار بارش در یکی از مناطق مهم کشاورزی کشور می شود برای این منظور روشهای کمی متفاوتی بوجود آمده است از میان روشهای آماری روش یا مدل زنجیره مارکف جهت بررسی عناصر جوی و تعیین احتمال وقوع دوره های خشک و مرطوب بیشتر مورد توجه است بدین منظور داده های بارش پنج ایستگاه سینوپتیک منطقه یعنی ایستگاههای اردبیل، خلخال، مشکین شهر، پارس آباد و سرعین مورد استفاده قرارگرفت این داده برای فصول زمستان، بهار و پاییز به دو دسته دوره های خشک و تر تقسیم شدند و در مدل زنجیره مارکف مورد ازمون قرارگرفتند نتایج بدست آمده نشان میدهد که د ر استان اردبیل دوره های مرطوب کوتاه مدت بیشتر از دوره های بلندمدت اتفاق می افتد