سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – کرمان- دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی اقتصاد کشاورز
مریم ضیاابادی – کرمان- دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی اقتصاد کشاورز

چکیده:

امروزه یکی از موارد بسیار مهم در بخش کشاورزی، توسعه پایدار منابع آبی است. بنابراین عکس العمل کشاورزان در تقاضای آب در مقابل تغییر قیمت این نهاده از اهمیت ویژه ای برخورداراست. مسئله اصلی در مدیریت اقتصادی منابع آبی در هر منطقه، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آن میباشد که در برقراری این تعادل، قیمت یا ارزش اقتصادی آب مانند قیمت هر کالا و نهاده دیگر نقش تعیین کنندهای بر عهده دارد. برای کنترل تقاضای آب یا به عبارتی صرفهجویی در مصرف آب میتوان از طریق محرکهای اقتصادی (محاسبه ارزش اقتصادی آب) به عنوان عامل انگیزشی و اقتصادی استفاده نمود. در این راستا، هدف مطالعه حاضر برآورد ارزش اقتصادی در تولید محصول پسته با استفاده از دو رهیافت باقیمانده و تابع تولید میباشد. آمار و اطلاعات لازم ازطریق تکمیل ۲۱۶ پرسشنامه در سال زراعی ۸۸-۸۷ جمعآوری شد. براساس نتایج حاصله، ارزش اقتصادی نهاده آب از روش باقیمانده ۹۴۸ ریال و از روش تابع تولید ۶۹۴ ریال برآورد شد.