سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه مسیبی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محسن ملکی –
شهرام نقیب زاده – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

تحقیق حاضر بخشی ازمطالعات طرح جامع کاهش آلودگیهای هوای شهر اراک بوده که درآن ۱۰۰۰هکتار از اراضی شهرا راک جهت توسعه فضای سبز و ایجاد پارک جنگلی و جنگلکاری مورد مطالعه قرارگرفته است درمنطقه موردمطالعه دراین تحقیق که درنزدیکی شهر اراک واقع شده است با هدف ایجاد یک پارک جنگلی مطالعات برآورد ارزشی تفرجی منطقه به انجام رسید این مطالعه به صورت میدانی انجام شده و روش انجام آن براساس مصاحبه حضوری و پرسشنامه از استفاده کنندگان یک پارک مشابه بصورت تصادفی بودها ست نتایج این تحقیق نشان داد افراد مورد مصاحبه راضی به پرداخت مبلغی برای استفاده ا ز پارکهای جنگلی و حفاظت مطبوعیت زیست محیطی دارند همچنین متوسط WTP به عنوان ورودیه برای هر بازدید کننده ۵۱۶۵/۲۵بدست آمد و ارزش تفریحی سالانه پارک جنگلی چقا۲۱۷۰۱۳۸ ریال درهکتار برآورد شد که نشان دهنده اهمیت قابل توجه بازدید کنندگان به منابع تفریحی پارکهای جنگلی است و با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی منطقه می توان گفت که منطقه حاضر از نظر تفرجی دارای پتانسیل مناسبی می باشد.