سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سیاوش فلاح پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علیرضا کرباسی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

چای یکی از را یجترین نوشابههای غیرالکلی و تخدیری است که مردم اکثر کشورها ی جهان آن را مصرف میکنند . مصرف سرانه جهان ی چا ی در سال حدود 500 گرم است در حالی که این رقم برای کشور ما به بیش از 1 . 5 ک یلوگرم در سال م یرسد . با توجه به مصرف نسبتاً بالا ی چا ی و عمومیت این مصرف در ایران و این نکته که هزینه چا ی سهم نسبتاً ز یادی را در مخارج کل گروه های کمدرآمد تشکیل میدهد، تعیی ن جایگاه این کالا در سبد مصرفی خانوارها اهمیت مییابد .
این تحق یق تابع تقاضا ی چا ی را برا ی مناطق شهر ی در دوره زمان ی 1369-83 با کاربرد مدل ) LES سیستم مخارج خطی ) و استفاده از داده های ادغام شده – ادغام داده های سری زمانی و مقطعی به صورت دهک و سال – برآورد کرده و ضرائب مربوط به کشش های قیمتی و درآمدی را ارائه میکند . در ضمن برای اجتناب از حصول نتایج کاذب، آزمون پایایی دادههای ترکیبی انجام شده است . بر اساس کشش های قیمتی و درآمدی به دست آمده، در تمام دوره و برای کلیه گروه ها ی درآمد ی، چا ی کالایی ضرور ی است . همچنین نتا یج نشان م یدهد که ا ین کالا در طول زمان در جهت لوکس شدن پیش میرود، هرچند تا رسیدن به این سطح فاصله زیادی دارد .