سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید مشتاق – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
سعید سلطانی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهان،ایران
رضا جعفری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی اصفهانایران

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل هدر رفت آب به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک، تبخیر و تعرق ) ET ( می باشد. از اصول اولیه در مدیریت بهینه منابع آب، تعیین نیاز آبی گیاهان است که در این راستا اطلاع از میزان تبخیر و تعرقواقعی گیاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک سنجش از دور به دلیل پوشش وسیع زمانی و مکانی، هزینه و زمان کمتر می توان در تهیه کیفی و کمی نقشه های توزیع پدیده ) ET ( بهرهجست. در این مطالعه مقادیر تبخیر و تعرق واقعی ) ET a ( با استفاده از تصاویر ماهواره لندست TM برای اراضی زراعیمنطقه دامنه استان اصفهان محاسبه گردید. از شاخص گیاهی NDVI و مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل به روش فائو – پنمن مانتیث برای گیاهان یک ساله زراعی مقادیر ) – ET a ( به دست آمد، که با توجه به مطالعات مشابه نتایج نشانمی دهد که روش مذکور دارای دقت و صحت کافی می باشد و می توان در ابعاد وسیع تر در جهت مدیریت منابع آب از این تکنیک استفاده نمود.