سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد قدرت نما – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی رحمتی منش – دانش آموخته کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مهران اباذری – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور برآورد توان ژنتیکی نژاد براون سوئیس و هدر نشدن وقت و سرمایه از روش شبیه سازی داده ها بوسیله معادله سود استفاده شد . معادله سود ارتباط بین ژنوتیپ و سود را نشان می دهد . سپس با اعمال پنج محدودیت بر تعداد دام، کل نهاده، مقدار تولید شیر، مقدار تولید چربی، مقدار تولید پروتئین و در دو حالت هزینه ثابت گله مستقل یا وابسته به تعداد دام بر اساس داده های ٧ ماه اول و ٥ ماه دوم سال ١٣٨٢ معادله سود محاسبه شد . یعنی ٤٠ معادله سود بدست آم د و از هر معادله سود ٥ بار برای ٥ صفت مشتق گرفته شد که در حدود ٢٠٠ ضریب اقتصادی محاسبه گردید . به ترتیب از حداکثر به حداقل درصد چربی ،پروتئین ،بار میکروبی میزان تولید شیر و سلولهای سوماتیک بود . بعد از مقایسه های انجام شده نتیجه که افزایش تورم و نابسامانی اقتصادی و همچنین افزایش گرما دلیل گرایش به پرورش نژاد براون سوئیس است و برای بدست آوردن تمام توانائیهای دو نژاد با استفاده از برنامه ریزی خطی در ٧ ماه اول سال ۲۸ تعداد براون سوئیس به هلشتاین در یک گله ١٠٠ رأسی ٢۷ به ٢٨ رأس و بر اساس داده های ٥ ماه دوم سال ۲۸ تعداد ٨٤ به ١٦ رأس بدست می آید در نتیجه پیشنهاد می شود . در مناطق گرم و مناطق دارای تورم اقتصادی مثل خراسان به تدریج نژاد براون سوئیس جایگزین هلشتاین شود .