سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم فتاحی – عضو هیات علمی پژوهشکده هوا شناسی
مریم ادراکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

دراین مطالعه برای براورد حداکثر بارش محتمل PMP برای حوضه رودخانه بختیاری از روش سینوپتیکی همگرایی استفاده شده است از میان توفان های شدید و فراگیر که منجر به سیلهای عمده در حوضه ی ابریز مورد مطالعه شده اند تعداد 3 طوفان شدید و فراگیر انتخاب گردید برای توفان های منتخب داده های اقلیمی بارش دمای نقطه ی شبنم فشار QFE سمت و سرعت باد مربوط ایستگاههای سینوپتیک منطقه جمع اوری و مناسب ترین روش برای استخراج توزیع مکانی بارش انتخاب و نقشه های همبارش با تداومهای مختلف ترسیم و مقادیر متوسط بارش برای حوضه های بختیاری محاسبه گردید با استفاده از نقشه های همبارش جداول عمق، سطح تداوم محاسبه شد . ضرایب بیشینه سازی رطوبت و باد برای هریک از توفانهای منتخب محاسبه گردید. از میان توفانهای بیشینه شده توفان بحرانی برای تداوم یک روزه تا چهار روزه توفان مورخ 2 تا 5 آذرماه 1373 شناسایی شد در نهایت با اعمال ضرایب بیشینه سازی توفان مقادیر بحرانی حداکثر بارش محتمل با تداومهای یک تا چهار روزه به ترتیب برابر 199/1 ، 221 ، 350/3 و 380/6 میلی متر بدست آمده که از نتایج مقادیر حاصله می توان مقادیر حداکثر سیل محتمل PMF در نهایت سیل طراحی را برای سازه های آبی منطقه براورد کرد.