سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
فردین بوستانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

حداکثر بارش محتمل مقدار بارشی است که امکان وقوع آن در یک ایستگاه، یک منطقه یا یک حوزه آبخیز وجود دارد حداکثر بارش‌های محتمل یکی از مهمترین عوامل دخیل در برآورد حداکثر سیلاب محتمل بوده و از این نظر حائز اهمیت‌اند که سازه‌های مهم هیدرولیکی همچون سدها بر پایه آن طراحی می‌شوند. برآورد دقیق حداکثر بارش محتمل بارش در دستیابی به درجات مطلوب ایمنی و کاهش هزینه اینگونه طرحها نقش بسزایی ایفا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های حداکثر بارش 24 ساعته 16 ایستگاه درون وبیرون از حوضه فارس جمع‌آوری شده از گزارش‌های ایستگاههای سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در یک دوره 25 ساله، حداکثر بارش 24 ساعته با روش آماری محاسبه شده است. بررسی‌ها نشان داد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته 17/4 برابر حداکثر بارش 24 ساعته مشاهده شده در طول دوره آماری می‌باشد و همچنین مقایسه مقادیر PMP 24 ساعته با مقادیر حداکثر بارش ماهانه و سالانه نشان دهنده این مطلب است که حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به ترتیب 44/1 و 74/0 برابر حداکثر بارش ماهانه و حداکثر بارش سالانه مشاهده شده در طول دوره آماری می‌باشد. مقادیر برآورد شده به روش آماری پایه جبری و تعیینی نداشته و بر پایه پارامترهایی چون ضریب km بطور اختصاصی برای ایران ارائه نشده است و حتی مقدار آن برای تداوم‌های بیش از یک روز نامعین می‌باشد و مقدار انحراف معیار نمی‌تواند معرف توانمندی یک منطقه در ریزش نزولات جوی باشد مقدار PMP برآورد شده به روشی آماری قطعاً تقریبی بوده و نمی‌توان در طراحی سازه‌های آبی بزرگی چون سدها که بیشتری اعتبارات و هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند تنها بر مقادیر حاصله از این روش تکیه نمود و پیشنهاد می‌گردد از روش هواشناسی بیشتر از این مقادیر محاسبه و کنترل می‌گردند.