سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساردو – کارشناس ارشد رشته بیابان زدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
شاپور کوهستانی – عضو هئیت علمی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان جیرفت

چکیده:

امروزه مدیریت منابع آب و استفاده از حداکثر پتانسیل این منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. مهمترین منبع آب در مناطق خشک و نیمه خشک بارش می باشد. جهت استفاده بهینه و جلوگیری از هدر رفتن این منبع خدادادی باید سازه های هیدرولیکی مناسبی را طراحی نمود. جهت طراحی این سازه ها، اطلاعات هواشناسی و هیدرولوژی از مهمترین داده های لازم در این امر هستند، که در بین داده های هواشناسی آگاهی داشتن از حداکثر بارش محتمل(PMP) امری اجتناب ناپذیر در طراحی سازه های آبی به شمار می رود. هدف از این مطالعه برآورد و ترسیم نقشه هم مقدار حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در در حوزه هلیل رود جیرفت می باشد. در این تحقیق جهت برآورد حداکثر بارش محتمل از روش آماری هرشفیلد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین مقدار PMP به ایستگاه نراب با 188/2 میلیمتر اختصاص دارد. با استفاده از این داده ها در محیط نرم افزارهای Arcveiw و Surfer و روش درون یابی کریجینگ نقشه هم مقدار حداکثر بارش محتمل در سطح حوزه ترسیم گردید. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که در هنگام بارش های با ماهیت رگباری باید مناطقی که دارای بالاترین حداکثر بارش محتمل 24 ساعته(نراب)هستند را کنترل نمود و روش های آبخیزداری را به این مناطق جهت مدیریت این منبع عظیم خدادادی متمرکز نمود.