سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین سعادتی – استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، میدان بسیج،

چکیده:

سیل از فرآیندهای هیدرولوژیکی میباشد که ابعاد آن تحت تأثیر شرایط مختلف طبیعی و مصنوعی سطحی زمین ونیز شرایط مختلف اقلیمی تغییر مینماید. هدف از مطالعه حاضر نیز روشن نمودن وضعیت سیلاب در حوزههای بدون آمار استان اردبیل است. به منظور دستیابی به اهداف طرح، اطلاعات دبی ایستگاههای هیدرومتری مورد تجزیه و تحلیل منطقهای و آماری قرار گرفت. روابط رگرسیونی متعددی بین دبی حداکثر روزانه و لحظه ای با دوره برگشت های مختلف با دبی متوسط ۳۰ ساله مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روابط منتخب برای هر دوره بازگشت های مختلف، ارقام دبی حداکثر روزانه و لحظهای برای حوضه های فاقد آمار استان اردبیل محاسبه شود. مطابق تحلیل های آماری برای تهیه مدل های منطقه ای برآورد سیلاب با دوره بازگشت های مختلف، از میان ۱۱ عامل مختلف، برای برقراری دقت بیشتر با استفاده از روش گام به گام، ۷ عاملی که بیشترین تأثیر را بر دبی حداکثر لحظه ای و روزانه دارند مشخص و در مدل وارد شده است. بر حسب شباهت حوزه ها که بر اساس پارامترهای فیزیوگرافیک و هیدرولوژیکبه دستآمده اند ۱۷ زیر حوزه موجود در منطقه درسه گروه قرار گرفتند. با استفاده از تحلیل آماری مهمترین مدل از میان مدلهای خطی، نمایی، لگاریتمی و توانی برگزیده شد . از بین این چهار گزینه گزینه ای انتخاب گردید . با توجه به معیار های یاد شده بهترین مدل برگزیده شد. با استفاده از آزمون T ایستگاه هایی که دارای بیشترین تاثیر بوده مشخصو ایستگاههایی که دارای کمترین تاثیر بوده حذف شدند.