سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی شربی – کارشناسی عمران- نقشه برداری،کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی – هیدرولوژی

چکیده:

دراین مقاله به عنوان نمونه مطالعات هیدرولوژیکی و مورفومتری حوضه گندابه از زیر حوضه های حوضه کوهرنگ در محیط GIS انجام گرفته است با استفاده از نقشه های توپوگرافی مدل رقومی ارتفاع DEM، تهیه و با استفاده از تحلیلهای GIS برروی مدل رقومی ارتفاع پارامترهای فیزیوگرافی حوضه از قبیل شبکه آبراهه ها ، مجموع طول آبراهه ها، طول آبراهه اصلی، سطح ومحیط زیرحوضه به طور دقیق محاسبه شده و ب ا استخراج روش دستی مقایسه گردیده است . برای بررسی صحت حوضه ، زیر حوضه و آبراهه ه ا از تصوی ر ماهواره ای منطقه استفاده شدهاست. همچنین با استفاده از میانگین بارندگی و دمای ایستگاه های موجود، مدل رقومی بارندگی Digital Precipitation Model مدل رقوم ی دماDigital Temperature Model و همچنین مدل رقومی شیب حوضه، تهیه شده و از روی این مدلها، میانگین بارندگی و دمای حوضه آبخیزمحاسبه شده و با روشهای دستی مقایسه گردیده است. و در نهایت مشخص گردید که با استفاده ازGIS) نهتنها انجام اعمالی را که پیش از این بصورت دستی با صرف هزینه و زمان زیاد انجام می گرفت . دقیق تر، آسانتر ، سریعتر و کم هزینه ت ر شده است . بلکه امکان انجام تحلی ل هایی را فراهم ساخته که پیش از این و ب ا روشهای سنتی اساس اٌ امکانپذیر نبود . و در نهایت نقشه پهنه بندی اقلیمی حوضه در محیط GIS) تهیه گردیده است.