سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
حمید ترنج زر – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
عباس احمدی –

چکیده:

درحال حاضر بیابان زایی به عنوان یک معضل گریبانگیربسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای درحال توسعه می باشد و مشتمل برفرایندهایی استکه هم زائیده عوامل طبیعی بوده و هم به عملکرد نادرست انسان برمیگردد این تحقیق با هدف بررسی معیارهای خاک و اقلیم برپایه روش مدالوس درمنطقه گل چشمه انجام شده است و با توجه به شرایط منطقه ای برای هر معیار چندین شاخص درنظر گرفته شده برپایه شاخص های گزینش شده برای هر معیار از میانگین هندسی شاخصها در هر معیار نقشه کیفی معیار مورد نظر بدست آمد و درپایان ازمیانگین هندسی معیارها نقشه شدت بیابان زایی تهیه شده نتایج حاصل ازاین ارزیابی نشان میدهد که روند بیابان زایی رو به گسترش است بطوریکه با وجود چنین حالتی بیابان زایی با شدت بیشتری را نیز در آینده می توان برای هر منطقه پیش بینی کرد