سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
پرویز غضنفری – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
پرویز عبدی نژاد – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زنجا ن

چکیده:

حوضه آبخیز ابهررود با مساحت 189256/1 هکتاردرجنوب خاوری زنجان واقع شده است سازندهای گوناگونی مربوط به دورانهای دیرینه زیستی میانه زیستی و نوزیستی دراین حوضه وجود دارد سازند کهر به سن پرکامبرین قدیمی ترین سنگهای موجود درمنطقه را تشکیل میدهد و جدیدترین واحدهای سنگی نهشته های کواترنری است منطقه عموما از سنگهای رسوبی تشکیل شده است هدف ازاین پژوهش تعیین شدت فرسایش ضریب رسوبدهی و براورد رسوب ویژه درمنطقه مورد مطالعه به روش EPM درمحیط GIS است برپایه مدل EPM جدولها و نقشه های مربوط تهیه و با تلفیق داده های بدست آمده میزان رسوبدهی حوضه آبخیز ابهررود براورد شد نتایج بدست آمده نشانمیدهد که این حوضه ازنظر شدت فرسایش دررده خیلی شدید قرار دارد دراین حوضه زیر حوضه A2 بیشترین و زیرحوضه a7 کمترین رسوبدهی را داراست