سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سحر صدرافشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
مهدی فیض اله پور – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی

چکیده:

خشکسالی از نظرفراوانی وقوع مدت وسعت تلفات جانی خسارات اقتصادی آثار اجتماعی و اثار شدید دراز مدت نسبت به سایر بلایای طبیعی اولویت داشته و مخاطره آمیز می نماید بنابراین نیازمند توجه بیشتری دربرنامه ریزیهای منطقه ای و تصمیم گیری های سیاسی است شاخصهای خشکسالی انتخابی دراین مقاله شاخص درصد نرمال PN شاخص DI شاخص ZSI و شاخص استاندارد بارندگی sPI می باشد که برای مونیتورینگ داده های خشکسالی متعلق به دوره ۳۵ ساله از سال ۱۹۷۱ تا۲۰۰۵ برای منطقه ارومیه استفاده شده است سپس نتایج مدلهای مذکور با یکدیگر مقایسه شدهاند بررسی ها نشان میدهد که شاخص ZSI,DI با یکدیگر دارای هماهنگی های زیادی می باشند بطوریکه درحدود ۱۴ دوره دارای همخوانی تقریبا کاملی هستند مدلهای PN,SPI نیز با یکدیگر دارای همخوانی مطلوبی می باشند.