سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا رسولی فرج – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی ،دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمدحسین قبادی – دانشیار گروه زمین شناسی
مجتبی حیدری – استادیار گروه زمین شناسی
علی اصغر سپاهی گرو – دانشیار گروه زمین شناسی

چکیده:

در مهندسی ارزش، تعیین مقاومت تراکمی تک محوری(UCS)، بدون حفاری زیرسطحی به وسیله آزمایشهای غیرمخرب مانند سرعت موج(VP)و سختی چکش اشمیت(SHV)از مهمترین راهکارها برای کاهش صرف وقت و هزینه در اجرای پروژه های عمرانی کوچک می باشد.در این تحقیق سعی شده است با استفاده از 7 نمونه بلوکهای سنگ گرانیت منطقه شمال خاوری بروجرد مقادیر UCS با استفاده از سختی چکش اشمیت نوع N و سرعت صوت برای 84 نمونه از مغزه های تهیه شده با قطر NX در حالت رطوبت طبیعی تعیین گردد.تحلیل نتایج آزمون ها نشان میدهد،در گرانیت های بروجرد یک رابطه خطی بین VP باUCS و یک رابطه نمایی بین SHVو UCS برقراراست.همچنین بررسی ها، روشن می کند که رابطه بین VP و UCS با مقدار 0/75=R2 از همپوشانی بهتری نسبت به رابطه بین SHV و UCSبا مقدار 0/74=R2 برخوردار است. از این رو می توان با اطمینان نسبتا بالایی از آزمایشهای غیر مخرب برای برآورد مقاومت سنگهای گرانیتی استفاده نمود.