سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خاتون معتکف قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی رسول زاده – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
سید علی اکبر موسوی – دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
غلامرضا احمد زاده – استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی در گذر زمان، بنا به تغییر شرایط کلیماتولوژیکی و نیز اجرای تصمیمهای مدیریتی و طرح های آبی دچار تغییر می گردند. برای مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی برآورد قابل قبول عوامل تغذیه و تخلیه در هر حوضه ضروری می باشد . دراین پژوهش با استفاده از مدلسازی معکوس و با در نظر گرفتن مدلWTF درصد نفوذ حاصل از بارندگی و آب برگشتی آبیاری به عنوان عامل تغذیه این منابع تعیین گردید. نتایج نشان داد در مناطق مختلف 2 الی 37 درصد از آب آبیاری و 2 تا 49 درصد از بارندگی باعث تغذیه آبهای زیرزمینی میگردد