سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی افروزیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی – مشهد

چکیده:

جنگل های کهور ایرانی جزو منابع طبیعی تجدید شونده در جنوب بلوچستان می باشند که نقش مهمی در اقتصاد مردم ساکن در این منطقه دارند . تکثیر گونه کهور ایرانی Prosopis spicigera از طریق بذر بوده و زاد آوری طبیعی آن نیز از این طریق صورت می گیرد . بذرها در طی دوران انبار دهی و همچنین در طبیعت مورد حمله شدید سوسک بذر خوار Caryedon palestinicus قرار می گیرند . با توجه به هزینه فراوانی که جهت تولید ، جمع آوری و نگهداری بذر و تولید نهال این گونه می شود ، خسارت آفت فوق در منطقه دارای اهمیت اقتصادی می باشد . به منظور برآورد میزان خسارت آفت سوسک بذر خوار کهور ایرانی بررسی هائی در طی سالهای 1381-1384 در منطقه انجام شد . جهت برآورد خسارت کمی آفت از روش ) Atta ( 1993 استفاده گردید . بدین منظور تعداد 500 عدد بذر سالم و رسیده جدا گردید و سپس در آون بمدت 24 ساعت در دمای 60 درجه سانتیگراد خشک شد و پس از آن وزن آنها اندازگیری گردید . سپس بذرها در اختیار 100 عدد لاروهای آفت قرار گرفت . نتایج حاصل مشخص نمود که تغذیه این آفت باعث کاهش حدود 50/52 درصد وزن خشک بذرهای کهور ایرانی می شود . جهت بررسی خسارت این آفت در انبار از دو محل نگهداری بذر در منطقه نمونه برداری انجام شد که نتایج حاصل از نمونه برداری 100 عدد بذر بطور تصادفی از هر کیسه در 10 تکرار مختلف مشخص نمود که میانگین میزان آلودگی بذرها در حدود 81 و 75/6 درصد می باشد . در نتیجه خسارت این آفت در جنوب بلوچستان مهم ب وده و می بایست اقدامات ی از قبیل بهبود شرایط نگهداری و ضدعفونی بذر قبل از ذخیره سازی در انبار جهت کاهش خسارت آفت فوق صورت پذیرد .