سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن فراهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی
احمد پهلوانروی – اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل
اکبر فخیره –
سعید محمدی – کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

فرسایش بادی درتمام نقاط دنیا که دارای مناطق خشک تر از نیمه مرطوب و حتی مرطوب هستند اتفاق می افتد و باعث خسارات فراوان می بشود برای برآورد فرسایش بادی دردنیا از روشهای مختلفی استفاده می شود یکی از روشهای اصلی و کاربردی برآورد فرسایش بادی درایران روش ایرانی یا IRIFR می باشد دراین روش میزان فرسایش با محاسبه نه عامل م حاسبه می شود تحقیق پیشرو درمنطقه تاسوکی شیله دردشت سیستان و انجام شد برای انجام مطالعات مربوط به یک سری واحدهای کاری احتیاج بود این واحدها طبق روشا حمدی درمنطقه تعیین و تفکیک گردیدند درمجموع منطقه تاسوکی شیله ۲واحد ۳تیپ و ۱۷رخساره ژئومرفولوژی مورد شناسایی قرارگرفت این رخساره ها درواحدهای ژئومرفولوژی دشت سروپلایا قرار دارند سپس امتیازات عوامل نه گانه موثر درفرسایش بادی درمنطقه مورد مطالعه و کلیه رخساره های ژئومرفولوژی مورد محاسبه قرارگرفت برای این منظور کلیه امتیازات رخساره های ژئومرفولوژی دررابطه با کلیه عوامل موثر درفرسایش بادی محاسبه گردیده و جمع امتیازات کسب شده درهر رخساره و کلیه منطقه مورد مطالعه براساس جدول ارایه شده توسط مدل منجر به محاسبه شدت یا کلاس فرسایش بادی درمنطقه ودرکلیه رخساره های ژئومرفولوژی شد.