سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه تبریز
امیرحسین ناظمی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
سیدعلی اشرف صدرالدینی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله برای پیش بینی میزان کلی جریان نفوذ (اشباع و غیر اشباع) در سراسر یک سدخاکی راه حلی را ارائه می دهد اگرچه نفوذغیراشباع معمولا نادیده گرفته میشوداما برای بدست آوردن موقعیت های سفره ی آب و رویه (سطح رویی) نفوذ که ممکن است در شیب جریان رو به پایین سدخاکی همگون یا در درون لایه فیلتر واقع در پشت هسته یک سدخاکی نا همگون ایجاد شود باید در نظر گرفته شودمقدار نفوذ از طریق روش های نموداری (ترسیم شبکه جریان) که در آن جریان غیر اشباع نا دیده گرفته می شود (مثلاً سدرگرن ۱۹۹۷ ) یا روش های عددی که آن هم جریان غیر اشباع را در نظر نمی گیرند (مثلاً مادفلاو) پیش بینی می شود دراین مقاله نتایج بررسی عددی نفوذ در سراسر یک سدخاکی با شرایط هندسی متفاوت را با توجه به جریان غیراشباع نشان می دهد.بعد ازارائه مختصر مدل سازی عددی نتایج اصلی و قوانین پیشگویی کننده متعاقب ارائه شده و مختصراً در مورد آنها بحثمی شود. در این مطالعه عددی میزان جریان در سراسر پی یک سدخاکی مد نظر قرار نگرفته است