سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد تقی پورمربی – پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)

چکیده:

استان سمنان به دلیل تنوع آب و هوایی و خاک از تنوع محصولات زراعی و باغی برخوردار می باشد. براساس آمارمنتشره از کل سطح اراضی زیر کشت 80 درصد به محصولات زراعی و 20 درصد به باغات اختصاص دارد. مصرف کودهای شیمیایی در جهت بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش محصولات کشاورزی امری ضروری و شناخته شده می باشد. به منظور برآورد کودهای شیمیایی مورد نظر محصولات باغی و زراعی براساس نتایج آزمون خاک در طی سه سال 1383 تا 1385 اقدام به تعیین وضعیت پراکنش مواد آلی، فسفر و پتاسیم قابل جذب خاک اراضی کشاورزی استان و تعیین درصد فراوان ی آن ها گردید.با توجه به نتایج حاصله و پتانسیل عملکرد هر محصول و مسائل اقل یم ی استان و نحوه مد یریت زراع ی و باغ ی کشاورزان کودهای شیمیایی مورد نیاز هر محصول برآورد و نهایتاً بعد از جمع بندی نیاز استان به کودها ی ازته، فسفاته و پتاسه برای سال 1386 برآورد گردید. برای محصولات زراعی با سطح زیر کشت 124567 هکتار 12582 تن ازت خالص 4152 تن P2O5 و 3635 تن K2O برآورد گردید. همچنین برای باغات با سطح زیر کشت 36502 هکتار 2873 تن ازت خالص 2066 تن P2O5 و 747 تن K2O براورد گردید. در نتیجه نیاز کودی استان بر اساس عناصر غذایی اصلی مجموعا 26057 تن برآورد شد که نسبت به سال 1385 حدود 22 درصد افزایش داشته است.