سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس هانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه ا زا د اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور تعیین وضعیت الایندگی عناصر سنگین مس، روی، نیکل، منگنز، و اهن و براورد کیفیت زیست محیطی این عناصر در خاکهای کشاورزی ۷۴ نمونه خاک از این زمین ها برداشت گردید. بدین منظور از روشهای زمین امار و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده گردید. نمونه های خاک پس از خشک شدن بکمک اسید هضم گردیدند و با دستگاه جذب اتمی غلظت عناصردر نمونه های خاک تعیین گردید. از کریجینگ معمولی به عنوان روش درون یابی استفاده گردید و انالیز مولفه اصلی برای شناسایی منشا عناصر مورد استفاده قرارگرفت. نتایج حاصله از انالیزهای چند متغیره نشان داد که عناصر مس و نیکل دارای بیشترین ارتباط با عوامل انتروپوژنیک و عناصر روی، منگنز، و اهن وابسته به عوامل لیتوزنیک و انتروپوژنیک می باشند.