سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد مزیدی – استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد
سمیرا کوشکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

حداکثر بارش محتمل pmp بیشترین ارتفاع بارندگی است که در دوره زمانی معین در یک حوضه به وقوع می پیوندد هیدرولوژیت ها از مقادیر حداکثر بارش محتمل برای محاسبه حداکثر سیل محتمل در محاسبه طراحیر سرریز سدها استفاده می کنند و به دو روش آماری و سینوپتیکی قابل محاسبه است هدف از این تحقیق براورد حداکثر بارش محتمل در سه ایستگاه سینوپتیک استان لرستان به روشهای اماری گشتاور معمولی و روش هرشفیلد می باشد و برای انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی جهت براورد مقادیر بارش حداکثر با احتمالات وقوع مشخص امار بارش حداکثر سالانه 3 ایستگاه سینوپتیک استان لرستان از سایت سازمان هواشناسی کشور گرفته شد که برای براورد پارامترها از روش گشتاور معمولی استفاده شد سپس با استفاده از نرم افزار HYFA برای هر سری زمانی در هر ایستگاه بعد از محاسبه احتمال تجربی داده ها به روش هیزن، احتمال نظری آنها نیز با استفاده از توزیع های لوگ نرمال سه پارامتره پیرسون نوع سه و گامبل در نرم افزار EXCEL پردازش شد و درنهایت با به کارگیری آزمون RMSE توزیع مناسب در هر ایستگاه و با استفاده از آزمون RRMSE توزیع پیرسون نوع سوم توزیع غالب برای هر منطقه بدست آمد.