سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدی سبهانی – کارشناسی ارشد بیابان زدایی
ارش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

تغییرات بارر رسوبی در یک رودخانه پارامتر مهمی در مدیریت پروژه های ابی و شاخصی جهت نشان دادن وضعیت فرسایش خاک و شرایط اکولوژیکی حوزه می باشددر تحقیق حاضر به منظور انتخاب مناسب ترین روش براورد رسوبمعلق در حوزه ابخیز حبله رود داده های متناظر دبی جریان – دبی رسوب در طی دوره اماری 1348 تا 1385 جمع اوری و مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت با برقراری رابطه بین مقادیر متناظر دبی آب و دبی رسوب براساس 6 روش اماری براورد رسوب معلق اقدام به انتخاب روش اماری مناسب براساس شاخصهای اماری گردید. نتایج نشان میدهد روش اماری حد وسط دسته در مقایسا با روشهای اماری موردازمون دارای کمترین میزان مربعات خطا بوده و به عنوان روش مناسب انتخاب شده است.