سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی شفیعی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب
بیژن قهرمان – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
بهرام ثقفیان – استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

تخمین مقدار معقول حداکثر بارش محتمل PMP یکی از بزرگترین مشکلات در هیدرومتئورولوژی است که انتظار می رود در نقطه یا سطحی اتفاق می افتد هرشفیلد یکروش آماری برای براورد PMP براساس معادله عمومی تناوب ارائه کرده است بررسی های متعددی برروی ضریب فراوانی این روش صورت گرفته است ولی هنوز هم منجر به براوردهای بالایی از PMP می شود این مقاله ضریب فراوانی روش هرشفیلد را براساس امار محلی حوضه ابریز قره قوم با مساحت 44491 کیلومتر مربع تحلیل کرده است پس از آنکه روش گشتاورهای خطی همگنی 57 ایستگاه باران سنجی حوضه را تایید کرد ضریب فراوانی رابطه هرشفیلد برای کل حوضه برابر 7/63 بدست آمد و حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در ایستگاه ها ی حوضه محاسبه گردید. درنهایت منحنی های هم مقدار حداکثر بارش محتمل 24 ساعته حوضه جهت نشان دادن توزیع مکانی آن ترسیم گردید.