سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدسعید احمدی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت حل مسأله و بلوغ اجتماعی در دختران ساکن در مراکز سلامت و بازپروری شهرزنجان در سال 1393 انجام پذیرفت . جامعه آماری این پژوهش شامل 39 نفر بود که به دلیل حجم کم جامعه ، همه اعضای جامعهدر این بررسی ، مورد مطالعه قرار گرفتند . ارزیابی با دو پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو و مقیاس حل مسأله لانگو کسیدی انجام شد . تحلیل توصیفی داده ها نشان داد که «سبک تقرب» در حل مساله در بین دختران ساکن در مراکز بازپروری و سلامت بیشترین فراوانی را دارد و سبک پخته «کنترل مسئله» از کمترین فراوانی برخوردار است. همچنین آزمودنی های این تحقیق در کفایت شخصی ، میان فردی و اجتماعی دارای نمرات متوسطی هستند. لذا می توان نتیجه گرفت که دختران و زنان در معرض آسیب و آسیب دیده از سبک های حل مساله پایین تری استفاده نموده و بلوغ اجتماعی در حد متوطی دارند.