سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسن رسولی – کارشناسی ارشد تربیت بدنی، مدرس دانشگاه فرهنگیان دکتر شریعتی مازندرا
سیده خورشید باقری – کارشناسی ارشد، آموزش و پرورش مازندران

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین آمادگی حرکتی و جسمانی با فیزیولوژیک {ضربان قلب استراحت، ضربان قلب بعد از فعالیت (پله هاروارد) و VO2max} کاراته کاهای نخبه ایران می باشد. با اینکه در روند افزایش سن آمادگی و توان هوازی و کارایی دستگاههای بدن کاهش می یابند، اما انجام تمرین و فعالیت بدنی، کارایی افراد مسن مشابه جوان ترها دچار تغییرات مفید و سودمند می شود. آمادگی جسمانی از اجزای بسیاری تشکیل شده است که می توان آنها را در دو دسته عمده آمادگی مرتبط با سلامت که از اجزای استقامت قلبی عروقی، قدرت و استقامت عضلانی، انعطاف پذیری و ترکیب بدنی تشکیل شده است و آمادگی مرتبط با مهارت و عملکرد که متشکل از چابکی، تعادل، هماهنگی، سرعت، توان و زمان عکس العمل است، قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه کاراته کاهای که حداقل یک سال ساقه عضویت در تیم ملی را در کاراته خود داردن و همچنین در مسابقات برون مرزی صاحب عناوین و مقام بوده اند. نمونه آماری این تحقیق شامل 10 نفر از کاراته کاهای که در اوزان مختلف کاراته شاخص بوده اند تشکیل می دهند، همه کاراته کاها بصورت هدفدار و داوطلبانه تقریباً با شرایط برابر در این پژوهش شرکت نمودند. متغیرهای آمادیگ حرکتی و جسمانی این تحقیق شامل :SEMO (چابکی عمومی)، عکس العمل، پرش طول، دو 4×9، دو 45 متر سرعت، تعادل استاتیک، پرش ارتفاع و درازو نشست بوده است و متغیرهای فیزیولوژیک شامل: ضربان قلب استراحت، ضربان قلب بعد از فعالیت (پله هاروارد) و VO2max بوده است. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز ضمن توصیف داده ها از روش آماری پیرسون در سطح معنی داری P<0/05 و با استفاده از نرم افزار با ورژن 16 استفاده صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد برخی از متغیرهای آمادگی حرکتی و جسمانی با برخی از متغیرهای فیزیولوژیک کاراته کاهای نخبه رابطه معنی داری مشاهده شده است. مثل بین متغیرهای عکس العمل، پرش طول ، دو 45 متر سرعت با متغیر VO2max کاراته کاهای نخبه رابطه با سطح معنی داری، ضریب همبستگی متوسط و پائین تر مشاهده شده است. – بین متغر دو 45 متر سرعت با متغیر ضربان قلب بعد از فعالیت (پله هاروارد) کاراته کاهای نخبه رابطه منفی با سطح معنی داری و ضریب همبستگی متوسط بوده است. – بین متغیر دو 4×9 با متغیر ضربان قلب استراحت کاراته کاهای نخبه رابطه مثبت با سطح معنی داری و ضریب همبستگی پائین تر از متوسط مشاهده شده است. همچنین بین متغیرهای فیزیولوژیک با همدیگر مانند بین متغیر ضربان قلب بعد از فعالیت (پله هاروارد) با متغیر VO2max کاراته کاهای نخبه رابطه منفی با سطح معنی داری و ضریب همبستگی بالای مشاهده شده است….