مقاله بررسي اثر مقطع ديوار و نسبت ميرايي بر روي پاسخ هاي لرزه اي مخازن مستطيلي ذخيره آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1392 در مهندسي عمران و محيط زيست (دانشكده فني) از صفحه 23 تا 32 منتشر شده است.
نام: بررسي اثر مقطع ديوار و نسبت ميرايي بر روي پاسخ هاي لرزه اي مخازن مستطيلي ذخيره آب
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انعطاف پذيري ديوارها
مقاله المان محدود
مقاله جرم افزوده
مقاله فشارهاي هيدروديناميکي
مقاله مخازن آب
مقاله ميرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس اميرصمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محاسبه فشار هيدروديناميکي مهمترين مساله در تحليل مخازن ذخيره آب مي باشد. در آيين نامه هاي رايج، رابطه فشار هيدروديناميکي بر روي بدنه مخزن با فرض صلب بودن ديوارها به دست مي آيد و در مدل ديناميکي مخازن اثر مايع به صورت يک جرم افزوده بر روي ديوارهاي مخزن در نظر گرفته مي شود. در اين مقاله به منظور در نظر گرفتن اثر انعطاف پذيري ديوارها در محاسبه فشار هيدروديناميکي و در تحليل ديناميکي سازه، از يک روش پيشنهادي المان محدود به صورت حل گام به گام استفاده مي شود. روش پيشنهادي اين مزيت را دارد که تحليل در هر شرايطي داراي پايداري عددي بوده و در آن فشار هيدروديناميکي به عنوان بار خارجي در هر گام زماني در طول تحليل تاريخچه زماني بر روي ديوار مخزن قرار مي گيرد. در تحليل، ديوارهاي مخازن مستطيلي با مقاطع مختلف منشوري و غير منشوري مدل شده و پس از تحليل تاريخچه زماني با روش پيشنهادي تحت شتاب افقي زمين، پاسخ هاي ديناميکي شامل تغيير مکان ها و فشارهاي هيدروديناميکي مورد بررسي قرار گرفته اند. براي مدل هاي مختلف، جرم افزوده از رابطه ميان شتاب ديوار مخزن و فشار هيدروديناميکي تعيين شد. نتايج تحليل نشان مي دهند که جرم افزوده و فشار هيدروديناميکي تابعي از انعطاف پذيري ديوارهاي مخزن مي باشند. در آيين نامه ها نسبت ميرايي براي مخازن خالي و پر مقدار ثابت 5% پشنهاد شده است. به منظور بررسي اثر اين نسبت بر روي پاسخ هاي ديناميکي، مخازن با نسبت هاي مختلف ميرايي تحليل شدند که نتايج نشان مي دهند مقدار نسبت ميرايي اثر زيادي بر روي پاسخ هاي ديناميکي دارد.