مقاله بررسي تاثير مشارکت سياسي بر توسعه سياسي (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1392 در مطالعات توسعه اجتماعي ايران از صفحه 137 تا 146 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مشارکت سياسي بر توسعه سياسي (مورد مطالعه: جوانان شهر خلخال)
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت
مقاله مشارکت سياسي
مقاله توسعه سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري سيدغني
جناب آقای / سرکار خانم: بشيري گيوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف توسعه سياسي گسترش مشارکت و رقابت گروه هاي اجتماعي در زندگي سياسي مي باشد.مهمترين لوازم بلافاصل توسعه سياسي شامل: سازمان يابي گروه ها و نيروهاي اجتماعي، آزادي آنها در مشارکت و رقابت سياسي، وجود مکانيسم هاي حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي، خشونت زدايي از زندگي سياسي در جهت تقويت ثبات سياسي، مشروعيت چارچوب هاي نهادي وقانوني براي رقابت و سازش سياسي و جزء آن، مي باشد. مشارکت سياسي جوانان که بزرگترين گروه جمعيتي در کشورهاي در حال توسعه و مسوولان اداره جامعه در آينده محسوب مي شوند، اهميت خاصي براي توسعه سياسي و پويايي جامعه دارد. بي شک جوانان يکي از اقشار اجتماعي هستند که به اقتضاي عوامل مختلفي چون استقلال خواهي، نوجويي و آرمانگرايي در فعاليت هاي سياسي، انگيزه بالايي در مشارکت سياسي دارند. بر اين اساس هدف اين مطالعه شناخت تاثير مشارکت سياسي جوانان بر توسعه سياسي است. از نظر روش از نوع تحقيقات توصيفي مي باشد که بصورت پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري کليه جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان خلخال که براساس آخرين آمار تعدادشان 22636 نفر برآورده شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر بدست آمد و با روش نمونه گيري خوشه اي طبقه اي با حجم نامتناسب، نمونه هاي آماري انتخاب شد. يافته ها نشان داد بين متغييرهاي اعتماد به رسانه هاي جمعي، اعتماد به افراد مذهبي، اعتماد به سياسيون، اعتماد سياسي، مشارکت سياسي با توسعه سياسي رابطه معني داري وجود دارد. به عبارتي نتايج حاصل از اين يافته ها نشان دهنده تاثير عواملي چون اعتماد به رسانه هاي گروهي، اعتماد به سياسيون و اعتماد سياسي و اعتماد به افراد مذهبي، مشارکت سياسي بر ميزان توسعه سياسي است. اين عوامل از جمله شاخص هاي مهم توسعه هستند، مبحث توسعه و روند حرکت به سمت ارتقاي کمي وکيفي شاخصه هاي پيشرفت و توسعه از جمله عوامل بسيار مهمي است که تمام تلاش تصميم گيرندگان و سردمداران کشورها بخصوص جهان سوم را به خود مشغول داشته است.