مقاله بررسي تاثير گردشگري خانه هاي دوم بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: روستاهاي ليره سر و سياورز شهرستان تنکابن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1391 در برنامه ريزي و توسعه گردشگري از صفحه 131 تا 152 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير گردشگري خانه هاي دوم بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: روستاهاي ليره سر و سياورز شهرستان تنکابن)
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله گردشگري خانه هاي دوم
مقاله اعتماد
مقاله مشارکت
مقاله شبکه روابط اجتماعي
مقاله تنکابن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: کريم زاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثرات گردشگري خانه هاي دوم، به سه دسته اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تقسيم شده است. در مقاله حاضر، مساله اصلي اثرات اجتماعي گردشگري خانه هاي دوم است. هدف اين مطالعه، سنجش تاثير وجود گردشگري خانه هاي دوم به عنوان يک پديده معاصر در سکونتگاه هاي روستايي، بر تغييرات ميزان سرمايه اجتماعي و ابعاد آن در ميان ساکنان اين مناطق است. روش تحقيق، پيمايشي و جامعه آماري، روستاهاي واجد و فاقد خانه دوم در سطح شهرستان تنکابن بوده است. حجم نمونه آماري، 228 نفر است که از ساکنان 15 سال به بالاي روستاهاي سياورز (واجد خانه هاي دوم) و ليره سر (فاقد خانه دوم) به شيوه تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوري شد. اعتبار سوالات با استفاده از اعتبار محتوايي (از نوع صوري) و پايايي ابزار سنجش با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ (0.78) مورد تاييد قرار گرفت. يافته ها نشان داد که تفاوت سرمايه اجتماعي در هر دو روستا از لحاظ آماري معني دار نيست؛ لکن جزئيات نتايج نشان داد که مولفه هاي مشارکت اجتماعي رسمي، اعتماد اجتماعي و اعتماد نهادي در روستاي سياورز (داراي خانه هاي دوم)، به طرز معني داري از روستاي ليره سر (فاقد خانه دوم) کمتر است. همچنين نتايج نشان داد که سطح تحصيلات و ميزان درآمد ساکنان روستاي سياورز (داراي خانه هاي دوم)، به طرز معني داري بيشتر از روستاي ليره سر (فاقد خانه دوم) است. گسترش خانه هاي دوم با اثرات اقتصادي مثبت (افزايش سطح تحصيلات و ميزان درآمد) و پيامدهاي اجتماعي منفي (کاهش در مولفه هاي سرمايه اجتماعي)، معماگونه و متناقض نما به نظر مي رسند و در اين زمينه به تحقيقات بيشتري نياز است.