مقاله بررسي جامعه شناسي گياهي جنگل هاي جلگه اي نور و سيسنگان، استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1392 در زيست شناسي گياهي از صفحه 103 تا 122 منتشر شده است.
نام: بررسي جامعه شناسي گياهي جنگل هاي جلگه اي نور و سيسنگان، استان مازندران
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل گونه هاي شاخص دو طرفه
مقاله جامعه شناسي گياهي
مقاله جنگل هاي جلگه اي
مقاله سيسنگان
مقاله نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقي نژاد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل هاي هيرکاني شمال ايران ميراثي به جامانده از دوران سوم زمين شناسي است که امروزه بخش بزرگي از آن در مناطق جلگه اي در اثر فعاليت هاي مخرب انساني نابود شده است. اين جنگل ها در جنوب درياي خزر داراي اهميت ويژه اي از نظر حفاظتي و مديريتي است. جنگل هاي نور و سيسنگان در مناطق پست مازندران از نظر جامعه شناسي بررسي شدند. با جمع آوري داده هاي جامعه شناسي از 55 قطعه نمونه و تحليل داده ها با استفاده از فنون TWINSPAN و DCA در نرم افزار JUICE، چهار واحد پوششي در اين دو منطقه تشخيص داده شد که عبارتند از: Celtis australis-Buxus hyrcana، Fraxinus excelsior subsp. coriariifolia-Cardamine tenera، Populus caspica-Alnus subcordata و Parrotia persica-Carpinus betulus . بررسي گسترده گونه هاي شاخص از تمامي جوامع گياهي معرفي شده در جنگل هاي هيرکاني، نشانگر پيوستگي واحدهاي پوششي بررسي شده با دو اتحاديه بزرگ Parrotio-Carpinion و Alnion subcordatae است. بديهي است که تصميم گيري نهايي براي جايگاه سين تاکسونومي اين واحدها بدون بررسي هاي جامع تر در تمامي بخش هاي جنگل هيرکاني امکان پذير نيست.