مقاله بررسي رابطه مصرف رسانه اي و انسجام اجتماعي (مطالعه موردي جوانان شهر تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1392 در مطالعات توسعه اجتماعي – فرهنگي از صفحه 9 تا 31 منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه مصرف رسانه اي و انسجام اجتماعي (مطالعه موردي جوانان شهر تبريز)
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسجام اجتماعي
مقاله مشارکت
مقاله رسانه هاي چاپي
مقاله رسانه هاي الکترونيک
مقاله رسانه هاي ديجيتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زاده سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي نقدعلي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرقاضي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوعي باغبان سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسجام اجتماعي به عنوان يکي از ابعاد سرمايه اجتماعي، از شاخص هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي و سياسي در کشورها به شمار مي رود. يکي از گروه هاي عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره آن و توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي ضروري به نظر مي رسد، جوانان هستند. مطالعه فرهنگ سياسي جوانان که يکي از بزرگ ترين گروه هاي جمعيتي در کشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود، اهميت خاصي براي ثبات سياسي و پويايي جامعه دارد. هدف از نگارش اين مقاله بررسي تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر انسجام اجتماعي جوانان در شهر تبريز است. روش تحقيق پژوهش در جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها، روش پيمايشي است. اين مطالعه بر روي 384 نفر از دختران و پسران شهر تبريز صورت گرفته است. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسش نامه استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوري، و پايايي آن، به کمک آماره آلفاي کرونباخ سنجيده شده است و داده ها از طريق نرم افزار SPSS16 تحت محيط ويندوز تجزيه و تحليل شدند. با تقسيم انسجام اجتماعي به چهار متغير (گرايش به ارزش هاي اجتماعي، احساس تعلق اجتماعي، گرايش به انتظام اجتماعي و مشارکت اجتماعي)، به همراه در نظر گرفتن سه نوع وسايل ارتباط جمعي (رسانه هاي چاپي، رسانه هاي الکترونيک و رسانه هاي ديجيتال)، مشاهده شده است که همبستگي هاي معناداري ميان مصرف رسانه و انسجام اجتماعي پاسخ گويان وجود دارد.