مقاله بررسي نقش صفات شخصيتي (وظيفه شناسي، سازگاري و هيجان خواهي) در رفتارهاي پرخطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1393 در تازه هاي علوم شناختي از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: بررسي نقش صفات شخصيتي (وظيفه شناسي، سازگاري و هيجان خواهي) در رفتارهاي پرخطر
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحول
مقاله کارکردهاي اجرايي
مقاله اختلال نقص توجه
مقاله بيش فعالي
مقاله کودکان پيش دبستاني و دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: آرياناکيا الميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به پيامدهاي نامطلوب رفتارهاي پرخطر و کم توجهي به شناسايي عوامل همبسته آن، هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش صفات شخصيتي وظيفه شناسي، سازگاري و هيجان خواهي در رفتارهاي پرخطر بود.
روش: 120نفر (70 پسر) از شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به وسيله فرم کوتاه پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصيت (BFI)، فرم پنجم مقياس هيجان خواهي زاکرمن و پرسش نامه رفتارهاي پرخطر ارزيابي شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين هيجان خواهي و رفتارهاي پرخطر رابطه مثبت معنادار و بين سازگاري و وظيفه شناسي و رفتارهاي پرخطر رابطه منفي معنادار وجود دارد. تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که ابعاد شخصيتي سازگاري و وظيفه شناسي پيش بيني کننده معنادار رفتارهاي پرخطر هستند و از بين ابعاد هيجان خواهي، مولفه هاي بازداري زدايي و تجربه جويي رفتارهاي پرخطر را پيش بيني مي کنند. علاوه براين، ميانگين نمرات پسران در مولفه هاي ماجراجويي، تجربه جويي و حساسيت به يک نواختي هيجان خواهي و رفتارهاي پرخطر بيشتر از دختران بود.
نتيجه گيري: با توجه به نقش عوامل شخصيتي درگرايش افراد به رفتاهاي پرخطر، مي توان ازنتايج اين پژوهش درراستاي پيش بيني وپيشگيري از اين نوع رفتارها و مداخلات لازم بهره برد.