مقاله بررسي واکنش به نور برخي از گونه هاي آويشن در مرحله جوانه زني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1392 در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه 1 تا 16 منتشر شده است.
نام: بررسي واکنش به نور برخي از گونه هاي آويشن در مرحله جوانه زني
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن
مقاله اکوتيپ
مقاله جوانه زني
مقاله شاخص بنيه بذر
مقاله نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهوردي ممقاني بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي عاشورآبادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: مكي زاده تفتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حسني جمال
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري رمضاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات نور مداوم (24 h)، تناوب نور/تاريکي (8h/16h) و تاريکي مداوم (24 h) بر جوانه زني و تعيين نياز نوري جوانه زني شش گونه آويشن متعلق به دو اکوتيپ دماوند و کردستان، آزمايشي به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار در سال 1390، در موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور اجرا گرديد. نتايج نشان داد تاثير تيما s ر نوري، گونه و اکوتيپ بر بسياري از فاکتورهاي جوانه زني معني دار بود. از نظر درصد جوانه زني تفاوت معني داري بين تيمار هاي آزمايش شامل نور مداوم، تناوب نور/تاريکي و تاريکي مداوم مشاهده نشد. درصد جوانه زني بذرها بسته به گونه و اکوتيپ از 57 تا 93 درصد در اکوتيپ دماوند و از 26 تا 92 درصد در اکوتيپ کردستان متغير بود. بالاترين درصد جوانه زني و شاخص بنيه بذر متعلق به گونه Thymus daenensis و بالاترين شاخص بنيه بذر در تيمار نور مداوم ثبت گرديد. بالاترين سرعت جوانه زني در گونه Th.pubescence و از اکوتيپ کردستان و در شرايط تناوب نور/تاريکي مشاهده شد. در اکوتيپ دماوند، سرعت جوانه زني در تيمارهاي تناوب نور/تاريکي و نور مداوم يکسان بود. بالاترين نسبت طول ريشه چه به ساقه چه در تيمار نور مداوم و در گونه Th.pubescence مشاهده گرديد. بيشترين وزن خشک و وزن تر گياهچه در تيمار تناوب نور/تاريکي و در گونه Th.daenensis به دست آمد. نور مدام منجر به بهبود برخي از پارامترهاي جوانه زني گرديد که بسته به گونه و اکوتيپ متغير بود. بذر هاي آويشن در تاريکي جوانه زدند، هرچند ويژگي هاي دانه رست هاي بيرنگ را نشان دادند. در نهايت مي توان گفت که پارامترهاي جوانه زني در اکوتيپ هاي گونه هاي آويشن متغير مي باشد که بايد در مطالعات آزمايشگاهي و برنامه هاي کشت آويشن مورد توجه قرار گيرد.