مقاله بررسي وضعيت مديريت و ساماندهي سازمان هاي غيردولتي (NGOs) فرهنگي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1393 در پژوهش و برنامه ريزي شهري از صفحه 83 تا 102 منتشر شده است.
نام: بررسي وضعيت مديريت و ساماندهي سازمان هاي غيردولتي (NGOs) فرهنگي ايران
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت
مقاله سازمانهاي غيردولتي
مقاله دولت
مقاله مشارکت
مقاله سازمانهاي غيردولتي فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علايي سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان هاي غيردولتي (NGOs) در جوامع مدني با هدف افزايش مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعي و فرهنگي شکل مي گيرند. از آنجاکه نحوه مديريت يک سيستم، تاثير بسزائي در عملکرد آن دارد، موفقيت سازمان هاي غيردولتي ايران نيز بستگي به بسترسازي مناسب جهت فعاليت اين سازمان ها دارد. هدف پژوهش حاضر بررسي نحوه مديريت کلان و ساماندهي سازمانهاي غيردولتي ايران، بويژه سازمان هاي فعال در زمينه هاي فرهنگي وهنري است که از طريق بررسي نحوه مديريت مديران دولتي که مسووليت بسترسازي براي فعاليت اين سازمان ها را بر عهده دارند، انجام شده است. روش تحقيق توصيفي- تحليلي و هدف آن کاربردي است. دراين راستا بر اساس نظريه هنري فايول براي هريک از وظايف پنج گانه مهم مديريت، فرضيه اي تنظيم شده است. طبق فرضيات تحقيق ميان وظايف برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت و رهبري، و کنترل عملکرد متوليان به عنوان متغيرهاي مستقل از يک سو و موفقيت سازمان هاي غيردولتي فرهنگي، به عنوان متغير وابسته رابطهمعناداري وجود دارد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته اي که روايي آن با روش محتوايي- صوري و ميزان پايايي آن هم با روش آلفاي کرونباخ محاسبه و تاييد گرديد، استفاده شده است. اين پرسشنامه در ميان کليه اعضاي جامعه آماري، متشکل از 41 نفر از مديران و معاونين سازمان هاي دولتي مسوول، توزيع وجمع آوري گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام گرفت و براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از روش آزمون استقلال صفات کاي دو استفاده شد. طبق نتايج بدست آمده چهار فرضيه تحقيق تاييد شد، ولي فرضيه مربوط به اصل هماهنگي ميان متوليان مورد تاييد قرار نگرفت. در ادامه مقاله بر مبناي يافته هاي پژوهش پيشنهاداتي ارايه شده است.