سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

مجتبی صداقتی فرد – عضو ه یئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و دانشجوی دوره دکتری جا

چکیده:

پژوهش 2 حاضر به جایگاه و موانع موجود بر سر راه تحقیق علمی در میان کشورهای موسوم به پیرامونی یا درحال توسعه را با تأ کید بر مشکلات پیش روی امر پژوهش علوم انسانی در کشور ایران توجه کرده است . جوامع پیرامون با مشخصات ویژه توسعه نیافتگی خود ،ازنقطه نظر مقوله تحقیق نیز شاخص های ضعیفی را نشان می دهند و این یکی از دلایل عقب ماندگی و کم رشدی این قبیل کشورهااست. دراین مقاله سعی شده تا درباره وضع یت تح قیق در کشورهای پیرامونی و مسئله هایی که باعث عدم کارایی ،نارسایی و به نتیجه نرسیدن تحقیقات شده است،بارویکردی معطوف به ایران بحث شود .براین اساس، هدف مقاله حاضر، نق د، بررسی و تحلیل معضلات و مسئله های تحقیق در علوم انسانیِ کشورهای موسوم به پیرامونی به ویژ ه ایران است،و شناخت یابی نسبت بهآنچه به عنوان موانع و تنگناههای موجود بر سر راه پژ وهش_محوری دراین جوامع شناخته می شود، دلیل ضرورت انجام این پژوهش و مطالعات صورت گرفته،است.موضوع این مقاله، بحثی جامعه شناختی از نوع کیفی،و روش آن تحلیلی_انتقادی می باشد. بادرنظر گرفتن عوامل متعددو متنوع موجود، عواملی همچون سوء مدیریت علمی و برنامه ریزی های ناصواب، کمبود منابع م الی لازم، عدم سلامت نسبی ساختاراقتصادی ،اجتماعی، سیاسی از جمله اهم مشکلات و مسئله هائی هستند که درمسیر این پژوهش،به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در وضعیت نابسامان تحقیقات دراین کشورها،طرح وبررسی شده اند