سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته مهدی پور حسکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حبیب علیمحمدیان – دکتری زمین شناسی
جعفر صبوری – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

محیط مغناطیسی علمی نسبتا جدید است که اساسا با رشته های مطالعاتی مختلفی درارتباط می باشد ودرواقع علم مطالعه بروی خاصیت مغناطیسی ذرات است که به عنوان آثاری از آب و هوا حمل و نقل رسوبات الودگی و دیگر تاثیرات محیطی برروی کانیهای مغناطیسی گزارش می شود بدست آوردن داده های محیط مغناطیسی خواص مغناطیسی کانی ها را به عنوان شاخصه های تغییرات محیطی برای بررسی مطالبی چون آب و هوای دیرینه آلودگی هوا و … مورد استفاده قرارمیدهند برای انجام این مطالعه نهشته های لس /خاک دیرینه دربرش کلیت نکا درشمال شرقی ایران مورد قرارگرفتند تعداد117 نمونه به فواصل 10سانتیمتر 5 سانتیمتر ازواحدهای لسی واحدهای خاک دیرینه برداشت شد و پس ازآماده سازی نمونه ها مقدار پسماند مغناطیس طبیعی و قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی آنها اندازه گیری شد و نتایج آنها دربرابر ستون برش نهشته های کلیت نکا رسم شد منحنی تغییرات قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی گویای افزایش آن دربرابر واحدهای خاک دیرینه و کاهش آن دربرابر واحدهای لس است که خود نشانگر تغییرات با دما و رطوبت است.