سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرحناز احمدسلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نوراله عبدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
احمد اکبری نیا – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
عباس احمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

حفظ و احیای پوشش گیاهی درمنابع طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است و لازم است که مورد توجه خاص قرارگیرد جهت هرسیدن به به این هدف باید ویژگیهای اکولوژیک گونه های مهمی را تشکیل دهنده پوشش گیاهیدرعرصه منابع طبیعی می باشند موردشناسایی قرار داد و سپس درجهت اصلاح و احیای رویشگاه های آنها اقدام نمود درتحقیق حاضر آت اکولوژی گیاه Capparis spinosa L گیاهی با کاربری غذا و دارویی و صنعتی دردنیا دردورویشگاه بهرام آباد و آب ترش استان قزوین مطالعه شد نتایج نشان داد که این گونه سازگار با خاکهای لومی – رسی و شنی می باشد با شرایط کمترین میزان بارندگی ۲۰۰ و بالاترین میزان بارندگی ۴۵۰ میلی متر رشد خوبی داشته این گونه از نیمه دوم اسفندماه رشد رویشی خود را آغاز می کند ظهور ساقه گل دهندهاز اواخر اردیبهشت ماه ریزش بذر دراواخر مرداد و دوره خواب آن درطول فصل پاییز و زمستان است.