سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود کریمی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمد علیمرادی – مربی، عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سیروس عباسی چالشتری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استقرار نظام حسابداری تعهدی بر کارآمدی و اثر بخشی حسابرسی دولتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان دیوان محاسبات کشور بوده که تعداد آنها 845 نفر برآورد شده است. حجم نمونه به روش کرجسی مورگان 264 نفر تعیین و اعضای نمونه به روش طبقه ای در دسترس انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات اساتید متخصص دانشگاهی و حسابرسان دیوان محاسبات تاییدو پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ 975 /.برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارSPSSانجام گرفت،از آزمونT تک نمونه ای درسطح خطای0/05 آزمون فرید من، آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبیLSD استفاده شد. یافته ها نشان داد که استقرار نظام حسابداری تعهدی بر کلیه مولفه های مورد بررسی شامل بهبودحسابرسی صورتهای مالی، بهبودحسابرسی رعایت، بهبودحسابرسی عملکرد، بهبودتفریغ بودجه و پیشگیری ازتخلفات مالی تأثیر معنی داری داشته و بیش از سطح متوسط باعث افزایش کارآمدی و اثر بخشی حسابرسی دولتی میشود. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص رابطه استقرار نظام حسابداری تعهدی با کارآمدی و اثر بخشی حسابرسی دولتی برحسب ویژگی های جمعیت شناختی، تفاوت معنی داری وجود دارد