سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اسماعیل پیش بهار – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
سیامک دارپرنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد قهرمان زاده – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین پژوهش تاثیرنوسانات دما و بارش و میزان نهادهای مصرفی بذروکوداوره و فسفات برعملکرد محصول کشاورزی ذرت دانه ای درایران درمناطق مختلف اندازه گیری شده است بدین منظور داده های مربوط به میزان عملکرد و میزان دما و بارش و نهاده های بذروکود اوره و فسفات استانهای کشوربرای محصول ذرت دانه ای برای سالهای 91-70 کشورجمع اوری گردیدها ست ازمدل ریکاردین و روش اقتصادسنجی فضایی تاثیر تغییرات اقلیمی دما و بارش ومیزان نهاده های مصرفی بذروکوداوره و فسفات رابا توجه به 3اقلیم گرم معتدل و سرد درکشور رابدست آوردیم نتایج نشان داد که شدت تغییرات اقلیمی درهرسه اقلیم مطالعه شده به اندازه ای بوده است که بعنوان عاملهای ریسک سیستماتیک شناسایی شوند بنابراین برای مقابله با خسارت ناشی ازاین تغییرات اقلیمی بیمه گذارها میتوانند با توجه به عاملهای ریسکی دراقلیم های مختلف برروی بیمه گذاری محصول ذرتدانه ای سرمایه گذاری کنند این کار نیازمند سیاست های جایگزینی منساب جهت حمایت ازبیمه گذارها و بیمه شونده ها ازسوی دولت می باشد