سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکبخت – دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
منصور مومنی – دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نجمه زنداقطاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

گروه صنعتی نیکو در سال 1384 واحد مالی شرکت را به پیمانکار واگذار نمود و بعد از گذشتچهار سال تمایل به بررسی این اقدام و ادامه فعالیت ها با بازنگری مجدد داشت. این مطالعه و ارزیابیدارای ابعاد گوناگونی است که در این پژوهش بر آنیم به بررسی هزینه واحد مالی و سطح کمیت وکیفیت گزارش های حسابداری بپردازیم. یافته های این تحقیق با استفاده از آزمون های نا پارامتریویلکاکسون و من _ ویتنی و آزمون دوجمله ای انجام شده است.نتایج نشان می دهد با برون سپاری خدمات مالی و حسابداری، هزینه شرکت طی دوره برون سپاریکاهش یافته است به طوری که تفاوت معنی داری بین هزینه مورد انتظار خدمات مالی و هزینه قراردادپیمانکار وجود دارد. همچنین کمیت و کیفیت گزارش های حسابداری بعد از برون سپاری افزایش یافتهاست.