سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم نداف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

یکی از گزینه های مناسب برای انحراف جریان در رودخانه های پرشیب، بکارگیری آبگیر کفی می باشد. در این مقاله به بررسی نحوه قرارگیری میله های مشبک آبگیر و اثر آن بر ضریب تخلیه پرداخته شده است. به منظور انجام آزمایشها در این تحقیق از یک مدل فیزیکی آزمایشگاهی با طول 13 متر ، عرض 50 سانتیمتر و عمق 60 سانتیمتر با شیب متغیر و بدنه شیشه ای استفاده شد. به منظور هدایت و اندازه گیری دبی منحرف شده، یک کانال فرعی به طول 3/2 متر، عرض 05 سانتی متر و ارتفاع 50 سانتی متر به فاصله 8 متری از کانال اصلی، در زیر کانال اصلی نصب گردید. دهانه آبگیر ورودی در این تحقیق به طول 35 و عرض 50 سانتیمتر ساخته شد. در این تحقیق، در مدخل ورودی آبگیر از شبکه مشبک طولی با چهار قطر مختلف میلگرد با فضای عبوری 35 درصد استفاده شد. همچنین به منظور بررسیاثر شدت جریان در میزان آبگیری از چهار دبی استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد افزایش قطر میلگردهای کف مشبک و افزایش عمق جریان در بالادست شبکه در یک فضای عبوری ثابت باعث افزایش در ضریب تخلیه آبگیر کفیمی گردد