سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مبین جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه
اسماعیل ثابتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

از معایبمنحنی شیلدز این استکه تنشبرشی بستر و سرعتبرشی بحرانی روی هردو محور یعنی در هر دو تابع پارامتر شیلدز و عدد رینولدز ذره ظاهر میشود. در این مقاله در جهت بررسی شرایط آستانه حرکتذرات رسوبی، عملکرد روشهای مختلفپیشبینی شروع حرکتذرات در بسترهای هموار مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس با ارائه فرمولی ساده بر مبنای عدد حرکت پذیری و قطربی بعد ذره سعی در تشریح سرعت برشی بحرانی جهت آغاز حرکت رسوب گردیده و مقایسه ای با سایر فرمول های ارائه شده در این زمینه صورت گرفته است