سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه اهالی آباده – کارشناسی ارشد جامعه شناسی، مدرس حوزه ودانشگاه
فروغ احمدی – کارشناس ریاضی، وطلبه حوزه علمیه کوثر

چکیده:

یکی از وسایل ارتباطی که امروزه رشد روز افزونی پیدا کرده استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه می باشد.این شبکه ها طرفداران زیادی در بین نوجوانان پیدا کرده است که آسیب های بسیاری به همراه دارد .از این رواین تحقیق به بررسی آسیب های شبکه های اجتماعی تلفن همراه در نوجوانان پرداخته است . جامعه آماریشامل نوجوانان 12 تا 18 سال شهرستان آباده می باشد وحجم نمونه 100 نفر که از طریق توزیع پرسش نامهمحقق ساخته حاوی 21 سوال بسته به اندازه گیری متغیر های تحقیق پرداخته است. مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است . جهت آزمون spss21 روش تحقیق میدانی بوده واطلاعات به وسیله نرم افزار فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای،تی مستقل وهمبستگی پیرسون استفاده شده است ویافته های به دست آمده حاکی از این است که : استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه باعث ایجاد وابستگی به شبکه های اجتماعی، ایجاد روابط ناسالم، کاهش روابط خانوادگی در بین دانش آموزان شهرستان آباده شده است. ، همچنین امنیت اجتماعی آنان راموردتهدید قرار داده است. و استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه دربین دختران دانش آموزو پسران دانش آموز تفاوتمعنادار آماری مشاهده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ضروری است خانواده ها و مسئولین برنامه ریزی دقیق تر وآگاهانه تری در خصوص این مساله داشته باشند تا بتوانند از آسیب های جدی تر آن در آینده پیشگیری کنند.