سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طیبه رنجبر – کارشناس بهداشت حرفه ای مجتمع تولیدی غدیر زرند
مسعود موسی پور – مدیر ایمنی بهداشت ومحیط زیست شرکت زغالسنگ کرمان
علی نیک نفس – مدیر ایمنی معادن زغالسنگ هجدک کرمان

چکیده:

این پژوهش مطالعه مقطعی است که در آن اثرات فیزیولوژیکی سروصدا در بین 90 نفر از کارگران بخـشهای مختلـف معدن زغالسنگ هجدک از طریق نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است . اطلاعات مـشتمل بـر مشخـصا ت فـردی و حرفه ای از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و توسط آمار توصیفی – تحلیلی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد . نتـایج حاصـلهنشان داد که بین سروصدای زیاد و اثرات فیزیولوژیکی – روانـی آن ارتبـاط معنـی داری وجـود دارد X2=7/82 وα =۵۰ همه افراد حداقل یکبار شنوا یی سنجی شده اند . ۲۸ درصد آنان در معرض صدای شدید و انفجار بوده اند و 30 درصد بـه گـوش آنها ضربه وارد شده است . 50 درصد کارگران به صورت دو شیفتی و 36 درصد در قسمت استخراج با میانگین روزانه ۵ساعت درتماس با صدا مشغول به کار بودند . بیشترین فراوانی ( 82 درصد ) مربوط به اختلال در خواب و کمترین آنها افـزایش فـشار خـون ( 54 درصد ) بود . کارگران بیان کرده اند که گوشی حفاظتی در محل کار وجود ندارد ( 10 درصد ) و فقط ۸ درصد آنان از گوشـی استفاده می کنند و بقیه اظهار داشته اند که گوشی تأثیری در کاهش صدا نداشته ودر این زمینه هم آموزشی توسـط مـسئولین خود ندیده اند . همچنین با بدست آوردن فاصله اطمینان 95 و ۹۹ درصدی برای اختلاف تسبت دو جامعه، اختلاف معنی دار شد یعنی اینکه بین اثرات فیزیولوژیکی صدا در گروه در معرض صدا و گروه کنترل اختلاف وجود دارد وموارد مشاهده شده در گـروه در معرض صدا بیشتر اس ت . بالا بودن سروصدا در معادن که چند برابر میزان استاندارد است و نیز عدم رعایـت اصـول ایمنـی در محیط کار، کارگران این معادن را بطور جدی درمعرض خطرکاهش شنوایی و اثر روی وضـعیت عمـومی بـدن از قبیـل سـردرد، سرگیجه، فشار خون و ……… قرار داده است . بنابراین باید هر چ ه بیشتر برای استاندارد کردن محیط کار و رعایت اصول پیشگیری اقدامات لازم صورت گیرد .