سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روح اله دهقانی – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمود اطهری زاده – مربی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
غلامعباس موسوی – مربی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمانه آزادی – کارشناس گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده:

با توجه به اهمیت پزشکی سوسری ها به عنوان ناقلین مکانیکی بیماری مسمومیت های غذایی و ایجاد حساسیت و آلرژی در دستگاه تنفسی و پوست در مناطق شهری و روستایی این مطالعه جهت بررسی میزان آلودگی منازل مسکونی شاهین شهر در سال 89 انجام گرفت این پژوهش به روش توصیفی در 1000 منزل مسکونی شاهین شهر انجام گرفت سپس به منظور بررسی میزان آلودگی منازل پرسشنامه هایی تهیه و پس از بازدید منازل و تشخیص نمونه تکمیل گردید نتایج حاصل از 1000 پرسشنامه مورد تجزیه و آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد 67/5 درصد از منازل مورد مطالعه شاهین شهر آلوده به کپسول نمف و سوسری بالغ بوده و 32/5 درصد آلودگی نداشتند بیشترین الودگی درمرکز شهر و کمترین آلودگی در شرق مشاهده شد فراوانی سوسری ها در منازل آلوده به ترتیب مربوط به سوسری آمریکایی 45 درصد سوسری المانی 32 درصد و سوسری شرقی 23 درصد بودها ست بیشترین آلودگی در حمام و توالت 41 درصد آشپزخانه 39 درصد پارکینگ و حیاط 14 درصد اتاق خواب 4 درصد و پذیرایی 2 درصد مشاهده شد منازل پاکبه میزان 46 درصد بهسازی محیط 42 درصد مبارزه شیمیایی و 13 درصد سایر روشها از قبیل رعایت بهداشت را بکاربسته بودند.همچنین شناسایی کانونهای رشد و نمو سوسری درداخل منازل و توجه بیشتر به رعایت مسائل بهداشتی و آموزش همگانی دراین زمینه می تواند جمعیت سوسری ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.