سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر نجف پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی م
سیدمحمدرضا طیبان – دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
حمیدرضا حسین زاده – دکتری پزشکی
زهرا کمالی – کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

دستها و سطوح مختلف غیرزنده بعنوان یکی از اصلی ترین راه های انتشار عفونت بیمارستانی محسوب میشوند با توجه به اهمیت عفونتهای بیمارستانی و خطراتی که جان بیماران را تهدید می نماید این مطالعه با هدف تعیین آلودگی میکروبی سطوح در تماس با دست دربخشهای کلینیکی بیمارستان امام رضاع مشهد انجام گردیده است این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که با توجه به تعداد تخت ها موجود درهر بخش از تخت ها میز پرستاری و از دستگیره در اتاقها شیراب، موجودر این بخشها و لبه دیوارها از هر قسمت یک نمونه بصورت تصادفی درشرایط استریل و با روش نمونه برداری استاندارد برداشت می گردیدند. دراین مطالعه تعداد 308 نمونه از نقاط مختلف و طی دو مرحله نمونه برداری برداشت گردید نمونه گیری از سطوح غیرزنده به وسیله سواب مرطوب انجام پذیرشت و سپس در لوله ی استریل محتوی TSB به مدت 24 ساعت انکوبه شده و روی محیط های بلاد آگار و EMB آگار بصورت ایزوله کشت داده می شد و پس از 24 ساعت انکوباسیون خصوصیاتبیوشیمیای هرکدام از کلنی های رشد کرده با استفاده از تست های بیوشیمیایی و دیسکهای تشخیصی مورد ارزیابی قرارگرفت داده ها ونتایج حاصل از آزمایش با استفاده از جداول توزیع فراوانی و آزمونهای توصیفی با استفاده از آزمون کای اسکوار با به کارگیری نرم افزار SPSS15 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.