سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افشین قشلاقی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
فرید مر – دکتری زمین شناسی اقتصادی
گیتی فرقانی – دکتری زمین شناسی اقتصادی
مریم غیورانه – دانشجوی زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در تحقیق حاضر به بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین در خاکهای اطراف کارخانه ذوب روی دندی واقع در استان زنجان و تعیین منشاء فلزات پرداخته شده است. بدین منظور تعداد ١۵ نمونه خاک سطحی در جهات مختلف برداشت شد و غلظت کل و فازهای ژئوشیمیایی برخی از عناصر مانند As Ni و Zn، Pb، Cd ،Cu ،Cr توسط آنالیزهای شیمیایی تر و روش استخراج ترتیبی اندازهگیری شد. نتایج حاصل نشان داد که کارخانه ذوب روی دندی مهمترین به عنوان منبع اصلی آلودگی باعث افزایشغلظت بیشتر فلزات در نمونه های خاک سطحی شده است. شدت آلودگی عناصر بجز Ni و Cr, Cu)با افزایش فاصله از کارخانه روند کاهشی نشان می دهد. با این حال این کاهش غلظت برای دو فلز As Cd در فاصله بیشتری رخ می دهد. نتایج به دست آمده از روش استخراج ترتیبی نیز حاکی از ایناست که گونه سازی عناصرNi و Zn، Pb،As که به فروشست عناصر در محل انباشت باطلهها وهمچنین فروریزی ذرات از دودکش مرتبط اند بیشتر در فازهای ناپایدارF1+F2+F3+F4صورت گرفته اما عناصرNi و Cu،Cr)عمدتاً در فاز پایدارF5توزیع گشته اند که بیانگر منشاء عمدتا طبیعی برای این عناصر است