سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی گودرزوند – پژوهشکده اسانسهای طبیعی، دانشگاه کاشان
میثم نوحی – پژوهشکده اسانسهای طبیعی، دانشگاه کاشان
عبدالرسول ابراهیم آبادی – پژوهشکده اسانسهای طبیعی، دانشگاه کاشان
زهره خدایی – گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی البرز

چکیده:

شناخت مواد مؤثره گیاهان که در سلامت ما نقش بسیار مهمی ایفا می کند، امری حیاتی میﺑاشد. در این پژوهش گیاه زیره سیاه(Bunium persicum) ، به عنوان یکی از گیاهان بومی ایران، جهت رشد و ماندگاری باکتریﻫای پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس روتری و بیفیدوباکتریم (باکتریﻫای سودمند غذایی که عمدتاً لبنیات را شامل میﮔردد) مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور، غلظتﻫای مختلفی از عصاره و اسانس (g/mlμ 4000 – 5/62) در محیط MRS تهیه و به صفحه 96 خانه منتقل گردیدند. پس از تلقیح پروبیوتیکﻫا به چاهکﻫا، صفحهﻫا به مدت h 72 در ᵒ C37 و سپس 28 روز در Cᵒ3 انکوبه شدند. رشد و ماندگاری پروبیوتیکﻫا در فواصل زمانی 0، 1، 3، 10، 17، 24، 31 روز با اندازهﮔیری OD توسط الایزا ریدر بررسی گردید. اسانس زیره هیچ گونه أثری برای رشد پروبیوتیکﻫا اراﺋه نداد. اما عصاره زیره تأثیر مثبتی در جهت تحریک رشد، بقا و تشکیل ترکیبﻫای سین بیوتیک را با پروبیوتیکﻫا عرضه نمود. در مجموع، استفاده از عصاره زیره در محصولات لبنی حاوی باکتریﻫای پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس روتری و بیفیدوباکتریم مفید خواهد بود و نه تنها مدت زمان بقای آنها را ارتقاء میﺑخشد بلکه میﺗواند به عنوان یک نگهدارنده طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.